Jump to content

Fornvård och bevarande

Hällristningarna i Tanumsområdet är kärnan i de värden som ligger till grund för utnämningen till världsarv. Olika insatser som alla har gemensamt att verka för ristningarnas långsiktiga bevarande är därför en viktig del i förvaltningsarbetet. Kontinuerliga skötselåtgärder genomförs dock endast vid de iordningsställda besökshällarna. Vid dessa sker återkommande insatser från vår till höst, på både hällar och omgivande ytor, för att besökare ska kunna se och uppleva de inknackade motiven, men också för att bromsa pågående nedbrytning av bergytan som kan påskyndas av påväxt med vissa lav- och algarter.

Två personer tar bort växtlighet och jord från en berghäll.
Deltagare i World Heritage Volunteer Initiative rengör hällristning på Aspeberget. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Enklaste metoden för att ta bort biologisk påväxt är att täcka över hällristningen med en icke ljusgenomsläpplig presenning i ett par år samt att leda bort vatten från bergytan. För att bland annat förebygga påväxt och minska risken för frostsprängning och därmed fortsatt nedbrytning sker därför säsongsvis täckning av ett mindre antal hällar. Behandling av hällen med 60–70 procentig etanollösning kan påskynda att den biologiska påväxten försvinner.

Läs mer om vittring här.

Markskötsel

Markområden intill besökshällarna samt stigar som leder fram till dessa kräver också skötselåtgärder, till exempel slåtter av gräs, röjning av sly och buskar samt krattning av löv som annars riskerar att hamna ovanpå de inknackade bilderna. Det är också viktigt att vidta åtgärder i syfte att försöka avleda vatten, som silar över hällristningar och tränger ner i små sprickor och därmed, när temperaturen faller ner under noll, kan leda till frostsprängning. Ett enkelt sätt att avleda vatten är med hjälp av smala gummisäckar fyllda med sand som placeras ovan hällristningarna. 

Målning av hällristningar

Att måla i hällristningar är inte en del i skötseln – även om det ibland sägs så – utan något som tillståndsmyndigheten gör undantagsvis för att ristningarna ska bli lättare att se för besökare. Målningen bidrar dock inte till att stenmaterialet och därmed ristningen bevaras bättre. Tvärtom kan det leda till en försämring. Länsstyrelsen i Västra Götaland är därför mycket restriktiv med imålning och i princip är det endast tidigare imålade ristningar som kan bli aktuella att fylla i med färg. 

Läs mer om målning av hällristningar här.

Vem har ansvaret?

Ansvaret för vård- och skötselåtgärder i världsarvet delas mellan förvaltningsrådets tre parter. Länsstyrelsen planerar övergripande de insatser som utförs och leder vissa samt upphandlar vid behov nödvändiga entreprenörer. Tanums kommun utför merparten av den säsongsbetonade skötseln vid de iordningsställda besöksmålen med undantag av området vid Vitlyckehällen där den årliga vården utförs av Vitlycke museum.