Jump to content

Förvaltning och monitoring

På den här sidan berättar vi om hur världsarvet Tanums hällristningar sköts, vem som gör vad och hur världsarvets värden övervakas.

Blöt bergyta med hällristningar föreställande en människa och tre hästar.
Hällristningar vid Bro Utmark, RAÄ-nummer: Tanum 192:1. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Förvaltningsrådet

Förvaltningen av världsarvet Tanums hällristningar sker genom förvaltningsrådet, det är sammansatt av representanter för tre parter:

  • Länsstyrelsen Västra Götalands län
  • Västra Götalandsregionen
  • Tanums kommun

De tre parterna har olika ansvarsområden i världsarvet. Länsstyrelsen har myndighetsansvaret för fornlämningarna samt planerar och följer upp fornvården. Västra Götalandsregionen driver besökscentret Vitlycke museum och arbetar med regional utveckling. Tanums kommun har hand om Världsarvsförskolan på Vitlycke museum och svarar för den praktiska skötseln av besöksmålen med hällristningar. Kommunen har dessutom myndighetsansvar och är den som beslutar hur planlagd mark får användas och bebyggas, en viktig roll i ett världsarv vars värden är starkt knutna till landskapsbilden.

Läs mer om förvaltningsrådet.

Förvaltningsplanen och styrdokument

Förvaltningsarbetet utgår från den femåriga förvaltningsplanen, där den nuvarande löper 2019–2023. Förvaltningsplanen pekar ut målen och prioriterade områden för världsarvsarbetet samt vilka aktiviteter som ska genomföras under perioden.

Läs mer om förvaltningsplanen.

Andra styrdokument för världsarvsarbetet är:

Operational guidelines Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention

Managing cultural World Heritage

Nationell strategi för världsarvsarbetet

Monitoring av världsarvets värden

Monitoringarbetet går ut på att kontrollera och följa hur världsarvets attribut utvecklas och förändras över tid. Det kan handla om i vilket skick hällristningarna är, hur bebyggelsen och landskapet förändras eller hur många som besöker området varje år. Parterna i förvaltningsrådet ansvarar gemensamt för monitoringarbetet i världsarvet. Monitoringen ger ett underlag för hur det framtida förvaltningsarbetet ska utformas.

Läs mer om monitoringarbetet.

Fornvård

Det första kriteriet för utnämningen av Tanum till världsarv lyder: “The rock carvings of the Tanum region constitute an outstanding example of Bronze Age art of the highest quality.” Att skydda, bevara och tillgängliggöra hällristningarna är därför en av förvaltningsarbetets viktigaste delar.

Läs mer om fornvård i världsarvet.