Jump to content

Förvaltningsplan för Tanums världsarv

Målsättningarna i världsarvsarbetet vilar på basen av förvaltningsrådets parters övergripande mål. Där finner vi Agenda 2030, nationella, regionala och kommunala politiska målsättningar samt Unescos världsarvskonvention. Dessa övergripande ramverk är därmed grund för både mål och legalt skydd i världsarvet.

Hällristning som föreställer en hjort med krona.
Nattbild av en hjort från Balken vid Fossum. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Förvaltningsplanen tar ett samlat grepp om hur dessa överordnade mål ska inordnas i världsarvsarbetet. De övergripande målsättningarna i förvaltningsplanen binder samman parternas gemensamma ambition med världsarvets förvaltning och utveckling samt ger förutsättningar för hållbar utveckling.

Varje part arbetar också utifrån egna målsättningar och kan utarbeta egna verksamhets- och aktivitets-planer med operativa målsättningar. Samordning kring dessa agendor sker genom förvaltningsrådets arbete och återkopplas där till förvaltningsplanens övergripande mål.

Genom de fokusområden som förvaltningsplanen pekar ut baserat på de övergripande målsättningarna samordnas och koordineras parternas egna målsättningar och agendor.

Fokusområden:

  • Kunskapsuppbyggnad
  • Bevarande
  • Besöksmålsutveckling

Om de övergripande yttre målsättningarna ändras kan förvaltningsplanen skrivas om för att anpassas till dessa förändringar.

Övergripande målsättningar:

  • Landskap och hällristningar bevaras, används och utvecklas på ett hållbart sätt.
  • Världsarvet är ett besöksmål med stark lyskraft och med Vitlycke museum som ett upplevelse-och kunskapscentrum.
  • De fyra stora visningshällarna är i den utsträckning det är möjligt tillgängliga för alla.
  • Kunskap om världsarvet används och sprids i vida kretsar, inte minst i skolan.
  • Det internationella samarbetet fortsätter att utvecklas.
  • Allt arbete präglas av samverkan och delaktighet.

På nationell nivå är det viktigt att tillsammans med övriga världsarv i Sverige verka för fortsatta utvecklingsinsatser. Ett tydligt nationellt ansvarstagande för landets världsarv bidrar till att ge tyngd åt konventionen och därmed stärka allmänhetens förståelse för dess syfte.

Nuvarande förvaltningsplan gäller 2019-2023: