Jump to content

Förvaltningsrådet

Förvaltningen av världsarvet Tanums hällristningar sker genom förvaltningsrådet, det är sammansatt av representanter för tre parter:

  • Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Västra Götalandsregionen
  • Tanums kommun

Dessutom finns även enskilda parter såsom markägare, föreningar, företag och andra intressenter som också i praktiken är delaktiga i förvaltningen av världsarvet.

Förvaltningsrådets tre parter är aktiva inom världsarvet genom att med egna resurser utveckla bland annat infrastruktur, tillgänglighet och kunskapsutveckling. Länsstyrelsen och kommunen har dessutom myndighetsuppdrag som har betydelse för världsarvets utveckling. Övriga parters delaktighet i världsarvet är avhängigt vilken verksamhet de representerar. Förvaltningsrådet är dock den samlande portalen som alltid lyfter och främjar helhetsbilden utifrån bevarande, användande och utveckling i samklang.

Ledningsorganisation

Ledningsorganisationen säkerställer såväl genomförande som förvaltningsplan och att planering och insatser sker i stor delaktighet med det omgivande samhället. Världsarvets ledningsgrupp består av ledningarna för Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Tanums kommun. Ledningsgruppens parter utser världsarvets förvaltningsråd och beslutar om den femåriga förvaltningsplan som rådet bereder. Ledningsgruppen ger förvaltningsrådet i uppdrag att genomföra förvaltningsplanen och är ytterst ansvarig för parternas samverkan i arbetet med världsarvet.

Berghäll med röda ristningar som skuggas av sju personer.
Den största av hällarna vid Aspeberget. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.