Jump to content

Monitoring i Tanums världsarv

Världsarv definieras i världsarvskonventionen som kultur- och naturarv som ”är av särskilt stort universellt värde ur historisk, konstnärlig eller vetenskaplig synpunkt”. Länder som ratificerat världsarvskonventionen ska säkerställa identifiering, skydd, bevarande, levandegörande och överlämnande till kommande generationer av de kultur- och naturarv som är utsedda till världsarv.  Det handlar då om att staterna ska ha politik, organisation, lagstiftning, forskning och kulturarvspraktik som samlat ger förutsättningar för vård och bevarande av världsarven. I detta åtagande ingår att följa upp och åtgärda eventuella brister i och hot mot världsarvets värden.

Förvaltare av områden som tagits in på världsarvslistan ska se till att de för mänskligheten omistliga värdena bevaras över tid och kommuniceras till såväl besökare som boende i området.  För att uppnå detta bör ett utvärderingssystem med indikatorer – kvalitativa som kvantitativa – finnas. Med en återkommande utvärdering av förvaltningsarbetets resultat ges en bra grund för en framtidsinriktad och proaktiv förvaltning av området.

Det övergripande syftet med de monitoringinsatser som görs är att skaffa kunskap om världsarvets utpekade attribut: hällristningarna och andra arkeologiska lämningar samt det öppna kulturlandskapet och byggnadernas placering i landskapet.

Svartvit bild. Två män står vid en stor berghäll som är omgiven av granplantor.
Litslebyhällen, ett av besöksmålen i Tanums världsarv. Bilden är från 1930. Foto: Nils Niklasson. Källa: SHFA.

Förvaltningsrådets tre parter – Länsstyrelsen Västra Götaland, Tanums kommun och Västra Götalandsregionen – ansvarar tillsammans för att monitoringarbetet i Tanums världsarv genomförs.

Monitoringarbetet innefattar för närvarande:

Hällristningarnas skick

Bebyggelseutveckling

Markanvändningsanalys

Besökssiffror