Jump to content

Världsarvet Tanums hällristningar

Anledningen till att Tanum togs upp på världsarvslistan 1994 är den stora mängd hällristningar från bronsåldern (1700–500 f.Kr.) som finns i området. Hela Bohuslän är ett hällristningstätt landskap där de flesta ristningar finns i den norra delen. Tanum är det område där koncentrationen av hällristningar är som allra störst och där bildinnehållet bjuder på en ovanligt stor variationsrikedom. I världsarvsområdet, som är cirka 41 km2 stort, finns idag drygt 600 kända hällristningsplatser, ett antal som växer hela tiden i takt med att fler hällar upptäcks.

Hällristningshäll i gult morgonljus avbildad nedifrån.
Det största hällen vid besöksmålet Aspeberget. Foto: Hans Lundenmark.

Kriterier för världsarvet

För att komma med på världsarvslistan måste platser vara av enastående universellt värde (Outstanding Universal Values eller OUV) och uppfylla minst ett av tio urvalskriterier. Tanums hällristningar uppfyller tre av dessa kriterier: I, III och IV.

Det första kriteriet innebär att det ska vara ett mästerverk sprunget ur människans kreativa genialitet. Det tredje är att det ska bära unikt eller enastående vittnesbörd om en kulturell tradition eller om en levande eller försvunnen civilisation. Fjärde kriteriet är att vara ett enastående exempel på en typ av byggnad, arkitektonisk eller teknologisk ensemble eller landskap som illustrerar ett eller flera stadier i mänsklighetens historia.

Beskrivningarna av kriterierna i Tanum är:

Kriterium I – Hällristningarna i Tanumsområdet utgör ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet.

Kriterium III – Motiven på hällristningarna i Tanum ger enastående vittnesbörd om många aspekter av livet under den europeiska bronsåldern.

Kriterium IV – Kontinuiteten i bosättningen och det pågående jordbruket, som illustreras av Tanumsområdets hällristningar, arkeologiska lämningar och moderna landskapsdrag, demonstrerar tillsammans en anmärkningsvärd varaktighet under åtta tusen år av mänsklig historia.

Outstanding Universal Values

De kultur- och/eller naturvärden som motiverar att en plats ska vara med på världsarvlistan beskrivs i ett ”Statement of Outstanding Universal Values” (SOUV). Förutom kriterierna finns här en kort sammanfattning av världsarvets värden samt beskrivningar av världsarvets autenticitet, integritet och krav på skydds- och förvaltningsinsatser.

Under rubriken autenticitet beskrivs på vilket sätt världsarvet attribut är äkta. I Tanums fall innebär det till exempel att det med säkerhet går att säga att hällristningarna är tillverkade på bronsåldern och finns på samma plats i landskapet som när de gjordes.

Integritet är ett mått på hur intakt natur- eller kulturarvet bedöms vara: till exempel att hällristningarna är relativt välbevarade och att området har en utbredning som ger en komplett bild av de värden som världsarvet bygger på.

Som exempel på skydds- och förvaltningsinsatser nämns att världsarvets värden behöver tas med i tillståndsprocesser kring ny vindkraft, att turismen måste vara hållbar och att vittringen av hällristningarna ska motverkas enligt vedertagen internationell praxis.

Ladda ner världsarvets Tanums hällristningars SOUV (dokumentet är på engelska).

Världsarvet attribut

Attribut är de värdebärande delarna som ger uttryck för de enastående universella värdena som anledningen till att en plats är ett världsarv. Om OUV beskriver varför platsen är ett världsarv så är attributen det som ska skyddas och bevaras för att upprätthålla OUV. Attributen och samspelet mellan dem är det som står i fokus för skydd, bevarande och förvaltning.

Världsarvet Tanums hällristningars attribut är:

  • Hällristningarna
  • Det öppna kulturlandskapet
  • Andra fornlämningar
  • Bosättningarnas läge i landskapet
  • Moderna landskapselement