Jump to content

Volontärer i Tanums världsarv

World Heritage Volunteers (WHV) är ett initiativ som etablerades 2008 av UNESCO, och erbjuder unga vuxna från hela världen möjligheten att aktivt bidra till bevarandet av vårt gemensamma kultur- och naturarv. Genom volontärläger på olika platser runt om i världen gör vi en verklig skillnad och främjar internationella samarbeten och kulturutbyten.

En av deltagarna i 2024 års volontärläger berättar om världsarvet Speicherstadt i Hamburg. Foto: Emma Backelin.

Inom WHV arbetar vi med att skydda och främja unika kultur- och naturarv som är av enastående betydelse för mänskligheten. Genom praktiska projekt och bevarandeinsatser hjälper våra volontärer till att säkerställa att dessa oersättliga platser kan fortsätta att inspirera och finnas tillgängliga för framtida generationer. World Heritage Volunteers initiative representerar en unik möjlighet för unga människor att engagera sig i världsarv och främja globala kontakter och samarbetsinsatser.

Volontärernas engagemang är hjärtat i WHV. Deras passion och hårda arbete gör en stor skillnad för bevarandet av världsarv och genom att arbeta som ett team blir varje volontärs bidrag avgörande. Deltagarna får även en djupare förståelse för hur bevarandearbete fungerar i praktiken. De upplever nya kulturer och arbetssätt, vilket ger värdefull kunskap och färdigheter som kan användas i framtida projekt.

Kantskärning och rensning av sprickor på hällristningen Tanum 120:1. Foto: Hans Lundenmark.

Under volontärlägren bor och arbetar deltagarna tillsammans med andra unga vuxna från hela världen. Genom att samarbeta på projekt och dela boende skapas starka band och en uppskattning för olika perspektiv och kulturer. Volontärernas insatser under lägret bidrar direkt till bevarandet och förmedlandet av världsarvsområdets värden och löpande under arbetet diskuteras varför detta är viktigt.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Borttagning av jord och växtlighet på hällristningshällar för att förhindra vittring och öka synbarheten.
  • Städning av tillgänglighetsinstallationer som trappor och plattformar vid besöksmålen.
  • Rengöring av informationsskyltar inför turistsäsongen.
  • Skötsel och renoveringsarbete av Vitlycke museums rekonstruerade bronsåldersboplats.
  • Förberedelser och deltagande i Vitlycke museums programverksamhet.
Lerklining av ett av husen i Bronsåldersgården på Vitlycke museum. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm.

2023 var första året som ett World Heritage Volunteer camp arrangerades i världsarvet Tanums hällristningar. Detta var även första gången ett svenskt världsarv höll i ett världsarvsvolontärläger. Förhoppningen är att kontinuerligt bedriva denna typ av världsarvsverksamhet samt utveckla samarbetet med andra nordiska världsarv. Ett utbyte är påbörjat med världsarvet Suomenlinna, Finland, där samordnarna för respektive världsarvsläger samplanerar och utvärderar för att hjälpa varandra i arbetet med WHV. Förhoppningen är att fler nordiska världsarv ska engagera sig i WHV då fler världsarvsplatser skulle underlätta utbytet av planeringsstrategier samt förstärka samarbetsinsatserna för att aktivt bevara och främja världsarv.

Mer information om World Heritage Volonteer initiative finns på Unescos webbplats.

För mer information om volontärlägret i Tanum, kontakta Emma Backelin på Vitlycke museum, emma.backelin@vgregion.se.

Ristningarna på de hittransporterade blocken vid Vitlycke museum fylls i med färg. Foto: Emma Backelin.